تبلیغات
فروشگاه انلاین درخت میوه-نهالستان مشهد - علف های_هرز رایج در ایران
علف های_هرز رایج در ایران
۱- #
جو وحشی  Hordeum munum
۲-#
علف باغ Doctylis glomerata
۳-#گل گندم  Centeura Sp
۴-#ریش پیر یا زلف پیر  Sencio Spp
۵-#
بومادران Achillea millefolium
۶-#
کاهوی وحشی یا گاو چاق کن   Lactuca Sp
۷-#قدومه کوهی  Cruciferae Sp
۸-#ترتیزک صحرایی  Lepidium vesicarium
۹-#ازمک یا تره تیزه وحشی  Cardaria draba
۱۰-#خارشتر Alhagi camelorum
۱۱-#خشخاش Papaveraceae
۱۲-#گاوزبان Boraginacea
۱۳-#شنگ Tragopogom
۱۴-#توق یا زردینک یا خارماستونک Xanthium
۱۵-#خاکشیر Descurainia sophia
۱۶-#هفت بند Polygonum
۱۷-#تاج ریزی Solanum nigrum
۱۸-#آلاله Ranunculus
۱۹-#زبان در قفا Delphinium
۲۰-#غازایاغی Falcaria
۲۱-#خارخسک Tribulus terrestris
۲۲-#اسپند Peganum harmala
۲۳-#شاه تره Fumaria
۲۴-#مریم گلی Saliva
۲۵-#توهلوچه Stachys
۲۶-#شمعدانی وحشی Geranium
۲۷-#سس Cuscuta
۲۸-#گل جالیز Orobanche
۲۹-#دارواش Loranthaceae
۳۰-#گل میمون Scrophulariaceae
۳۱-#تاج خروس Amaranthus
۳۲-#تلخه Acroptilon
۳۳-#یولاف وحشیAvena fatua
۳۴-#سلمه تره  Chenopodium album
۳۵-#اویارسلام Cyperus rotundus
۳۶-#پیچک صحرایی Convulvulus arvensis
۳۷-#کاکتوس Cynonchum actum
۳۸-#مرغ Cynodon dactylon
۳۹-#سوروف Echinochloa cruss
۴۰-#شیرین بیان Glycyrhizza glabra
۴۱-#بندواش Paspalum disticum
۴۲-#نی Phragmitis communis
۴۳-#قیاق Sorghum halepense
۴۴-#کنگرصحرایی Circum arvense
۴۵-#خردل وحشی Sinapis Arvensis
۴۶-#شلمی Raphanus raphanistrum
۴۷-#فالاریس یا خونی واش  Rhalaris minor
۴۸-#چسبک Setaria viridis
۴۹-#چچم  Lolium rigidum gaud
۵۰-#علف شور Salsola kali
۵۱-#تاج خروس خوابیده Amaranthus blitoides
۵۲-#تاج خروس ایستاده  Amaranthus retroflexus
۵۳-#خرفه Portuluca blevacea
۵۴-#شیرتیغی Sonchus oleraceus
۵۵-#دم روباهی Setaria
۵۶-#علف انگشتی Digitaria sanguinalis
۵۷-#قدومه Allysum
۵۸-#جگن Carex
۵۹-#خللر Lathrus
۶۰-#درمنه Artemisia
۶۱-#گون Astragalus
۶۲-#گل گندم Centaurea
۶۳-#زبان درقفا  Delphinium
۶۴-#شکرتیغال Echinops
۶۵-#بنگدانه یا بذرالبنج Hyoscyamus
۶۶-#سرو کوهی Juniperus
۶۷-#جغجغه یا دغدغک Colutea
۶۸-#شیرخشت Contoneaster
۶۹-#پنیرک Malva rotundifdia
۷۰-#قاصدک

Taraxacum officina

برچسب ها: نهالستان پارس09159157465،

تاریخ : جمعه 31 اردیبهشت 1395 | 11:58 ق.ظ | نویسنده : مدیر سایت | نظرات