تبلیغات
فروشگاه انلاین درخت میوه-نهالستان مشهد - ارقام عمده تجاری گردو
ارقام عمده تجاری گردو در ایران

عمده ترین ارقام تجاری گردو در ایران عبارتند از:
فرانكت – لارا- پدرو- هرتلی – سر – روندرنتی ناك – وینا – وینا – چندلر –Z67–Z63–Z30–Z60–B63/1–B4/73/2
كه مشخصات برخی از ارقام فوق در ذیل ذكر می گردد:

رقم فرانكت:
فرانكت واریته ای است قدیمی و بومی فرانسه، این واریته با توجه به عوامل محدود كننده خاك و اقلیم برای اغلب مناطق گردو خیز بخصوص برای احداث نهالستانهای نیمه گسترده تا گسترده در سطح وسیع و تجاری ، به منظور تهیه گردوی خشك وتازه و مغز گردوی مرغوب، بسیار مناسب وقابل توصیه است. فرانكت زود به بار می نشیند، محصول فراوان می دهد.( حدود 3 تا 4 تن در هكتار در سال)

رقم لارا:
ظرفیت باردهی لارا بسیار بالا و حداقل تا 50٪ پیش از فرانكت است. میوه های آن جانبی و بسیار زودرس است. میوه لارا به دلیل زودرسی ، بیشتر تازه مصرف می شود، طعم مغز گردوی آن معمولا بسیار مطبوع و رنگ آن روشن است. لارا را باید در مناطق سالم، عاری از یخبندان بهاره ، در خاك بسیار مرغوب و دارای آبی فراوان كاشت.

رقم پدرو:
پدرو یك رقم زراعی پرمحصول است اما زود گلی آن نقطه ضعفی است كه برای كشت در مناطق سرماخیز ایجاد محدودیت می كند. میوه پدرو جانبی و كیفیت آن متوسط است.

رقم هرتلی:
واریته ای است كه زود به بار می نشیند و مانند واریته پدرو فقط در مناطقی كه بهاره رخ نمی دهد كاشته می شود. میوه آن نیم زودرس و دارای كیفیت مطلوب است و بیشتر به مصرف تازه خوری می رسد، میوه هرتلی پیش رس است و محصولی منظمو مطلوب دارد.
ازدیاد گردوی پیوندی

الف) تولید پایه بذری:

1- آماده سازی بذر برای كاشت:
بذرها را از درختانی انتخاب نمود كه سالم، دارای قدرت رشد خوب وترجیحا زودبارده باشند. سوراخ قاعده پوست چوبی دانه ها باید تا حد امكان بسته تر باشد. درصدمغز (نسبت مغز به پوست) باید بالای 50 درصد باشد. ضخامت پوسته چوبی باید متوسط تا ضخیم باشد. مغز گردو باید به رنگ كرم روشن، فاقدفرورفتگی های فراوان و دارای طعم ومزه خوب باشد و به آسانی از پوسته چوبی و دیواره های داخلی جدا شود(اصطلاحا سوزنی نباشد). بذرهای گردو برای جوانه زنی نیازمند سپری كردن یك دوره سرمائی می باشند كه این نیاز سرمائی با قرارگیری آنها بمدت 8-6 هفته در دمای حدود 5 درجه (دمای یخچال) در شرایط مطلوب برطرف می شود. درطول این دوره ، از خشك شدن بذرها ، باید جلوگیری شود .هوای كافی باید به بذرها برسد.
پس از این عملیات بذرها آماده كاشت می باشند.

2- كاشت بذر در خزانه:
معمولا بذرهای گردو را در عمق 10 سانتیمتری وبا فاصله 10 تا 20 سانتیمتر از یكدیگر در كنار جویهائی به پهنا و ارتفاع حدود 20 سانتی متر و پشته هائی به پهنای 80 سانتی متر می كارند برخی از خزانه دارها روی هر پشته دو ردیف بذر می كارند. قبل از كاشت بذر باید زمین را آبیاری كرد و چند روز به حال خود گذاشت تا رطوبت آن به حد تعادل برسد وباصطلاح گاورو شود. بذرها را باید در محدوده خط داغ آب (یعنی با فاصله حدود 15 سانتی متر از كنار جوی) بر روی پشته ها كاشت. اگر رطوبت خاك خیلی زیاد باشد، دانه های گردو پوسیده وفاسد می شوند واگر رطوبت آن خیلی كم باشد ، رویش دانه به تاخیر می افتد بهترین حالت قرارگیری بذر در زمین حالتی است كه دانه گردو به پهلو بر روی زمین قرار داده شود. در این حالت درصد جوانه زنی بذرهای گردو افزایش می یابد. معمولا در یك هكتار خزانه می توان حدود 100 هزار اصله نهال تولید كرد كه 50 تا60 هزار از آنها قابل كاشت در زمین اصلی هستند.بطور معمول بلندی نهالهای یكساله در خزانه 50 تا 70 سانتی متر است و در دو سالگی بلندی نهالها به 90 تا 120 سانتی متر می رسد.
ب). پیوند پایه های بذری گردو

بطور كلی روش پیوند بهترین راه تكثیر غیرجنسی در گردو می باشد. سایر روشهای تكثیر رویشی مثل قلمه، خوابانیدن و ریزازدیادی یا بسختی جواب می دهند و یا به صورت تجارتی متداول نشده است.

عوامل موثر در گیرایی پیوند گردو:

1- پایه (Stock ):
در حال حاضر بهترین پایه برای پیوند گردو در ایران ، پایه گردوی ایرانی
( Juglans regia ) می باشد. این پایه با شرایط اقلیمی كشورمان سازگاری دارد. از پایه های بذری قوی دوساله كه پوست آن براحتی از چوب جدا می شود می توان برای پایه پیوندی استفاده نمود.

2- پیوندك ( Scion):
معمولاً پیوندك از بهترین ارقام گردو تهیه می گردد كه باید از ارقام با باردهی جانبی (Lateral) ، دارای پوست نازك، مغز روشن و توپر، پرمحصول و مرغوب ودیربرگده پیوندك تهیه شود. دركشورمان با توجه به تحقیقات انجام گرفته در سالیان اخیر،ژنوتیپ ها و ارقامZ63، Z67، Z30، Ronde de Montignac، Chandler، Lara، Pedro، و Hartleyمورد تایید تحقیقات بوده و دارای خصوصیات مطلوب كمی و كیفی هستند. البته از ژنوتیپهای برتر استانها كه مورد تایید مدیریت باغبانی و كمیته فنی نهال بوده و دارای خصوصیات فوق الذكر باشند نیزمی توان پیوندك تهیه نمود.

3- نوع پیوند ( Type of grafting):
پیوند گردو به دو صورت انجام می گردد:
الف – پیوند شاخه ( Grafting ) كه در فصل خواب و زمستان انجام می شود.
ب – پیوند جوانه ( Budding ) كه در فصل بیداری و در بهار و تابستان انجام می شود.

4- دمای مناسب پیوند گردو:
محدوده دمایی مناسب برای پیوند گردو بین 30-20 درجه ( دمای مطلوب 26 درجه)
می باشد. بایستی زمان پیوند را طوری انتخاب نمود كه بعد از عمل پیوند، بمدت 4هفته دمای فوق الذكر موجود باشد تا بیشترین گیرایی پیوند حاصل شود. در پیوند فصل خواب نیز برای تامین دمای فوق الذكر می توان از انرژی برق یاآب گرم استفاده نمود.

5- رطوبت مناسب پیوند گردو:
میزان رطوبت مورد نیاز محیط نیز برای تشكیل كالوس حداقل بین 60-45 درصد می باشد. توصیه می گردد عمل پیوند زنی در صبح زود و روزهای خنك و بدون باد انجام شود. ضمناً در حین انجام پیوند، پیوندك را نباید در معرض نور خورشید قرار داد و برای جلوگیری از خشك شدن باید آنرا در گونی یا حوله مرطوبی پیچید.
ضمناً به منظور حفظ رطوبت و افزایش درصد گیرایی پیوند، ضروری است محل پیوند در خلاف جهت تابش نور مستقیم خورشید قرار گیرد. بهمین دلیل در نهالستانهای شمالی-جنوبی محل پیوند در قسمت شمال شرقی پایه در نظر گرفته میشود.

6- تهیه و آماده سازی پیوندك:
پیوندك از ارقام و ژنوتیپهای برتری تهیه می شود كه دارای خصوصیاتی نظیر باردهی جانبی بالا، محصول زیاد، نسبت مغز به پوست بالا، رنگ مغز روشن ، دیربرگدهی و غیره می باشد. معمولاً شاخه هایی با طول 160-60 سانتی متر و قطر 16-10 میلیمتر دارای كیفیت مناسبی برای پیوند شاخه هستند. لذا از شاخه هایی برای پیوند استفاده می گردد كه سطح مقطع آنها مدور و گرد بوده و حداقل یك متر طول داشته باشند.

بهتر است برای جلوگیری از خشك شدن پیوندكها، آنها را در داخل خاك اره مرطوب و یا پیت ( Peat ) قرارداده و سپس آنها را در داخل كیسه های پلاستیكی پلی اتیلنی بزرگ( نظیر كیسه زباله ) نگهداری نمود تا رطوبت خود را حفظ نمایند. در پیوند وصله ای بهترین جوانه ها از قسمت های میانی شاخه های یكساله وبا رشد رویشی مطلوب حاصل می شود. همچنین تهیه جوانه از پیوندكهای خشبی سال قبل كه در انبار سرد نگهداری شده باشند نیز موفقیت بالایی را نشان داده است.

8- وسایل پیوند زنی و چسب پیوند:
معمولاً برای بستن محل پیوند از نوارهای مخصوص پارچه ای چسبدار، نوارهای پلاستیكی قابل كشیدن و یا لاستیك می توان استفاده كرد.

برای پوشانیدن محل پیوند می توان از چسب پیوند استفاده نمود. همچنین می توان از Latex ، موم، پارافین، چسب باغبانی و رزین نیز استفاده كرد. این مواد باعث حفظ رطوبت پیوند شده و از خشك شدن آن جلوگیری می نماید.

9- پیوند وصله ای ( Patch budding ) :
پیوند وصله ای موفقترین روش در بین پیوندهای جوانه در گردو می باشد. بهترین زمان اجرای این پیوند در كرج و شرایط مشابه آن از نیمه دوم تیرماه تا اوایل مرداد می باشد كه درصد موفقیت آن به 60 – 40 درصد می رسد . البته در استانهای شمالی كشور ( مازندران، گلستان، گیلان ) می توان این نوع پیوند را در اواخر مرداد تا شهریور نیز انجام داد كه پس از گذراندن زمستان ملایم ، نهالهای پیوندی در بهار سال بعد، موفقیت زیادی در گیرایی پیوند نشان می دهند. در پیوند تیرماه درجه حرارت مناسب بین30- 20 درجه سانتیگراد ( متوسط 26- 25 درجه ) می باشد دو برش افقی بطول 5/2 سانتی متر روی پایه و پیوندك ایجاد نموده البته این برشها باید در منطقه صافی از پایه كه حدود 20-10 سانتی متر بالاتر از سطح خاك می باشد انجام شود. سپس بوسیله چاقوی دو تیغه، دو برش عمودی انجام گرفته و پس از آن با دو برش افقی به یكدیگر وصل میگردند. پوست بریده شده به صورت یك قطعه مستطیلی شكل از پایه جدا می گردد.

این عمل باید در روی قسمت جوانه دار ساقه پیوندك نیز انجام گردد. تحقیقات بعمل آمده، استفاده از پایه های 2 ساله در این نوع پیوند مناسب تر است. توصیه می گردد جوانه هایی كه برای تهیه پیوندك مورد استفاده قرار می گیرند از شاخه های صافی كه مقطع عرضی آنها كاملاً دایره ای شكل و رنگ پوست آنها خاكستری مایل به قهوه ای است (سبز نیست) تهیه گردند. . ضمناً بایستی فقط از جوانه های سالمی كه دارای اندازه درشت تا متوسطی هستند جهت پیوند وصله ای استفاده گردد. استفاده از نوار پیوند یا چسبهای نواری و یا پلاستیك مخصوص محل پیوند را طوری می بندند كه فقط نوك جوانه بیرون باشد. 8-6 هفته بعد از انجام عمل پیوند می توان نوار پلاستیكی را با احتیاط باز نمود .

10- پیوند امگا:
بهترین زمان انجام این پیوند اواخر زمستان و اوایل بهار است، این پیوند با استفاده خاصی كه پایه و پیوندك را بصورت حرف یونان برش داده و داخل یكدیگر قرار می دهد، زده می شود. قرارگیری پایه و پیوندك در یكدیگر ، محل پیوند را در داخل پارافین ذوب شده ایكه حدود 75-80 درجه سانتی گراد حرارت داده است فرو می برند و پس از آن ، محل قرار داده در پارافین را بلافاصله در داخل آب سرد قرار می دهند. در این روش پایه و پیوندك باید یكساله بوده و پس از درآوردن نهالهای پیوندی از خاك باید آنها را به مدت سه هفته در داخل خاك اره مرطوب در اتاقی با دمای 28-26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 80٪ قرارداد. سازگاری با هوای بیرون شاخه ها را برای چند روز به یك محیط سایه داری دمای اتاق انتقال داده و سپس تا پائیز بعد آنها را در یك خزانه كاشت. با توجه به اینكه استفاده از این نوع پیوند مستلزم داشتن پایه و پیوندكی با قطر مشخص و یكسان می باشد، ساخت و به كارگیری ماشین های پیوندزنی پیوند امگا در سطح جهانی محدود شده است.

11- پیوند شاخه به كمك روشهای گرمائی:
انجام آزمایشها و تجارب متعدد در خصوص گردو كه جوش خوردن پیوندك آن با مشكل مواجه می باشد نشان داده كه اگر محل پیوند بمدت حدود 4 هفته پس از انجام پیوند در دما و رطوبت مناسب نگهداشته شود موفقیت گیرایی پیوند بسیار بیشتر می شود. بدین منظور می توان از روشهای مانند هات كالوس مستقیم و غیرمستقیم و كابل گرمازا استفاده نمود.

الف- روش كالوس زایی غیر مستقیم ( Hot callus indirectly )
در این روش دمای محل پیوند در حدود 26-25 درجه سانتیگراد نگهداشته می شود، ولی ریشه ها و جوانه های پیوندك در دمای پایین و حدود 7 درجه نگهداری می شوند. اینكار به منظور جلوگیری از بیداری زود هنگام و قبل از ایجاد ارتباط بین پایه و پیوندك صورت می گیرد. به این منظور محل پیوند در درون شكافهایی كه در لوله ای از جنس PVC تعبیه شده قرار می گیرند و از گرمای لوله آب گرم كه در درون لوله PVC جریان دارد و یا از گرمای كابلی كه بطریق الكتریكی گرمای 27- 24 درجه سانتیگراد تولید میكند ( Hot cable ) بهره مند می شود. برای جلوگیری از خشك شدن پایه و پیوندك آنها را با پارافین پوشش می دهند و یا در خاك برگ قرار می دهند.

ب- روش كالوس زایی مستقیم ( Hot Callus directly )
در این روش ، پس از انجام پیوند، محل پیوند با استفاده از یك كابل با پتانسیل متغیر (BTV-Raychem ) كه دمای آن توسط ترموستات در حدود 27 درجه تنظیم می شود گرم نگهداشته می شود. پس از انجام عمل پیوند روی نهالهای یكساله در بهمن و اسفند، محل پیوند با فویل آلومینیومی پوشانده می شود تا دما و رطوبت آن در حد مطلوب حفظ شود.سپس كابل حرارتی (Hot cable ) در محل پیوند قرار می گیرد تا دمای آن را در حدود 27 درجه حفظ نماید.(شكل10) این روش در مقایسه با روش كالوس زایی غیر مستقیم، موفقتر بوده و گیرایی پیوند در آن بیشتر می باشد. ضمناً در این روش نهالها از زمین نهالستان بیرون آورده نشده و در همانجا پیوند می شوند، لذا هیچگونه تنشی به آنها وارد نمی شود و رشد بسیار مطلوبی را نشان می دهند. همچنین توصیه میشود از روشهای مختلف تكثیر در كنار یكدیگر استفاده نمود تا علاوه بر استفاده بهینه از منابع پایه و پیوندك موجود ،میزان موفقیت و راندمان تولید نهال نیز افزایش یابد.
استاندارد نهال گردوی پیوندی آماده فروش

- نهال: پیوندی
- پایه : بذری
- ارتفاع نهال پس از سربرداری :80- 60 سانتیمتر
- ارتفاع محل پیوند تا سطح خاك: 30-20 سانتیمتر
- میانگین قطر نهال: حداقل 5/1 متر
- ویژگیهای خاص تنه نهال( نهال یك تنه):صاف وسالم وبدون هرگونه شكاف، یا خوردگی ویا آثار صمغ
- تعداد شاخه فرعی:5-3
- فاصله شاخه های فرعی از هم: 5
- طول شاخه فرعی: 15 سانتیمتر
- فاصله اولین شاخه تا سطح خاك:50 سانتیمتر
- طول ریشه اصلی: 40-30 سانتیمتر
- تعداد ریشه فرعی: حداقل 5
- طول ریشه فرعی: حداقل 15
- عمر نهال: 2-3 سال
- بسته بندی: 25 اصله ای
دستورالعمل مراقبت و نگهداری از ژنوتیپ های برتر گردو
درختان و ژنوتیپ های برتر شناسائی شده می توانند پیوندك بطور موقت مورد استفاده قرار گیرند، از اینرو لازم است برای این درختان مراقبت های ویژه ای به شرح زیر بعمل آید:


1- آبیاری:

1-1- آبیاری در پائیز پس از برداشت محصول از اولویت خاصی برخوردار است. حتی توصیه میگردد كه در طول زمستان چند نوبت آبیاری كامل صورت گیرد تا آب كافی در اعماق ریشه برای رویش اول بهار ذخیره گردد. مهمترین اثر آبیاری زمستانه بهره گیری از تاثیر مثبت یخبندانها برای از بین بردن لارو، شفیره وپوره حشراتی است كه زمستان گذرانی خود را در خاك پای درختان انجام میدهند و آبیاری بسیار موثر و مفید می باشد. بدینوسیله با یك هزینه بسیار كم، یك مبارزه بیولوژیكی اساسی در مورد بعضی از آفات انجام میگیرد.

2-1- آبیاری در طول فصل رویش: باید براساس برنامه منظم و با دقت صورت گیرد و توصیه میگردد بفاصله نیم متر یا بیشتر از یقه درخت باشد.

3-1- دور آبیاری: معمولاً براساس سهم و گردش نوبت آب درختان باغ از جمله درخت مورد نظر آبیاری میگرددولی بهتر است كه آبیاری بر اساس نیاز و سن درخت صورت گیرد. باید سعی شود درخت گردوی هرس شده برای تولید پیوندك، بطور منظم هر 10 تا 15روز( بسته به فاصله بارندگیها، خشكیدگی و شرایط محیط) یكبارآبیاری گردد مگر زمانی كه بارندگی كافی داشته باشیم كه ممكن است آبیاری بتعویق انداخته شود. از اواسط اردیبهشت ماه در اكثر مناطق با قطع بارندگیها تا پایان شهریورماه می بایستی آبیاری با دقت بفاصله7 تا 10 روز انجام شود. بخصوص از نیمه دوم خرداد ماه تا آخر شهریور ماه كه هوا گرم میباشد نباید در آبیاری كوتاهی كرد. البته باید در نظر داشت آب اضافی بخصوص در فصل گرم درمحوطه ریشه برای مدت زمان طولانی باقی نماند چون باعث پوسیدگی ریشه ها وعامل بروز بیماریهای مختلف از جمله فیتوفترا و آرملاریا خواهد شد. بنابراین تنظیم فاصله و مقدار آب آبیاری با توجه به شرایط خاكی و سن درخت از اهمیت زیادی برخوردار است.
- كوددهی:

1-2- برای بهره گیری از هرس انجام شده بهتر است نسبت به تقویت درخت برای رشد بهتر و تولید شاخه های بیشتر از كودهای آلی و شیمیائی استفاده نمود. البته كودپاشی نوبت اول بهتر است در نیمه دوم اسفندماه و بصورت چال كود داده شود، برای هر درخت با توجه به سن آن و حجم تاج و درصد هرس میبایستی مقدار كود تغییر كند. چون اكثر مناطق گردوكاری كشور دارای خاكهای آهكی و pH بالا میباشد لذا بهتر است كوددهی بشرح زیر انجام شود(نوبت اول بصورت چال كود).

درخت جوان 15 تا 20 ساله درختان مسن تر
1- كود كامل 2 كیلوگرم 3 كیلوگرم
2- سولفات آمونیوم 25/0 كیلوگرم 5/0 كیلوگرم
3- گوگرد كشاورزی 1 كیلوگرم 2 كیلوگرم
4- سولفات روی 25/0 كیلوگرم 5/0 كیلوگرم
5- سولفات آهن 25/0 كیلوگرم 5/0 كیلوگرم

درصورت در دسترس بودن كودحیوانی حتماً باید از كود حیوانی پوسیده برای پركردن چاله ها استفاده كرد، محل چاله ها در محدوده سایه انداز و با توجه به مقدار كود و سن درخت از 5 تا 10 چاله میتواند تغییر نماید.


2-2- كود سرك : در صورت در اختیار بودن آب كافی میتوان در نیمه دوم اردیبهشت ماه به هر درخت یك تا دو كیلوگرم كود سولفات آمونیوم بصورت سرك در محدود سایه انداز بصورت نواری داد ولی حتماً باید سعی شود بعد از آن اضافه كردن كود آبیاری انجام شود.
- آفات و بیماریها:

1-3- در مورد آفات حتی المقدور باید سعی شود از مبارزه شیمیائی استفاده نشود ولی در صورت لزوم برای بعضی از آفات مثل شته سبز و یا شته خالدار لازم است در صورت طغیان، مبارزه صورت گیرد، البته این آفت تقریباً در همه جا دیده میشود ولی انگلها و شكارچیان مناسبی نیز در مناطق مختلف دارد، لذا بهتر است پس از بروز آفت، چند نوبت بازدید بعمل آید، در صورتیكه تعداد شته سالم روی هر برگچه از 15 تا 20 عدد بیشتر باشد، با نظارت كارشناسان حفظ نباتات به مبارزه با این آفات اقدام شود.
- آفت مهم دیگری كه مبارزه مكانیكی و شیمیایی لازم دارد، لارو پروانه فری ( كرم خراط) در مناطق كم ارتفاع و همچنین مناطق گرم می باشد كه لازم است قبل از هرس كاملاً بصورت فیزیكی حذف و دالانهای روی شاخه های اصلی و تنه اصلی بوسیله سم و چسب پیوند پوشانده شوند ، در فصل رشد نیز شاخه های جدید را در حدود اواخر خرداد و تیرماه بازدید نموده در صورت مشاهده اولین آثار فعالیت این آفت آنها را نیز حذف نموده و یك سمپاشی با توصیه كارشناسان حفظ نباتات انجام داد.
- در مورد سایر آفات بخصوص كنه ها باید از مبارزه تلفیقی و رفع مشكلات محیطی بخصوص گرد وخاك بهره گرفت.

2-3- در مورد بیماریها مخصوصاً بیماری با كتریائی بلایت لازم است در موقع شناسایی و انتخاب درختان، درختان مقاوم انتخاب شده باشند.
- در بعضی از سالها كه در بهار بارندگی زیاد میباشد، با وجود دقت در مورد مقاومت پایه های انتخاب شده ممكن آثار بعضی از بیماریها مثل آنتراگنوز دیده شود در اینصورت حتماً باید با كارشناسان حفظ نباتات مشاوره لازم انجام شود و در صورت لزوم مبارزه بهر صورتیكه توصیه میگردد انجام تا پیوندك سالم و عاری از بیماری و آفت به نهالستانها منتقل گردد.
http://www.iran-eng.com

تولید نهال گردوپیوند زدن گردو,  پیوند گردوپیوند وصله ای گردونهال پیوندی گردوپیوند گردوگردوی پیوندیروش تولید نهال گردوفروش نهال گردوی آمریکاییتولید نهال گردوفروش نهال گردو تفرشمشخصات رقم چندلر گردوپیوند وصله ایفروش نهال گردوی پیوندیپیوندوصله ای دانلود پیوند گردوپرورش نهال گردونهال كوچك گردوریزازدیادی گردونحوه تولیدنهال گردو خرید نهال گردوروش پیوند گردوپیوند امگا در گردوپیوند در گردوپیوند گردو دانلودآموزش نهال پیوندیمراحل تولیدنهال گردومراحل تولید نهال گردوی پیوندیمراحل تولید نهال گردوی پیوندیمجله نهال و بلار كرجتصاویر باغ گردوپیوندینحوه تولید نهال گردوکاشت نهال گردوپیوند جوانه در گردواموزش پیوند زدن گردو
http://www.iran-eng.com


منبع:
http://nahalestanzardadi.mihanblog.com

بید سرخ

56

نخل معمولی

29

وزک

2

بید فری طلایی

57

سرو لاوسون

30

کاج  تهران

3

نارون مجنون

58

کاج کاشفی

31

سرو ناز

4

کاج سیاه

59

توت سفید

32

سرو نقره ای

5

درخت نوئل

60

توت مجنون

33

افرای سیاه

6

نوئل آبی

61

کنار

34

افرای شبه چناری

7

سدر اطلس

62

ماگنولیای سفید

35

عرعر

8

میموزا

63

سه رنگ

36

اقاقیا معمولی

9

سکویا

64

ابریشم ایرانی

37

چنار

10

درخت پر

65

شوره گز

38

اکالیپتوس

11

خرنوب

66

اقاقیا چتری

39

نارنج

12

خطمی گل سرخی

67

سپیدار

40

نخل زینتی

13

خنجک

68

افرای سرخ

41

نخل بادبزنی

14

ژینگو

69

شاه بلوط هندی

42

سرو کوهی

15

لپری

70

شاه بلوط

43

زبان گنجشک

16

درخت پروانه

71

زالزالک

44

زیتون تلخ

17

ماگنولیا بنفش

72

سرخ ولیک

45

جوالدوز

18

نراد

73

اکالیپتوس

46

داغداغان

19

نارنج سه برگ

74

زبان گنجشک گل

47

سدر لبنان

20

خطمی چینی

75

لیلکی سه خار

48

سدر سلیمان

21

سرخدار

76

لیلکی بدون خار

49

سیاه بید

22

افرای ابلق

77

درخت باران طلایی

50

تویا غربی

23

زبان گنجشک مجنون

78

درخت لاله

51

آکاسیای برگ بیدی

24

توت سیاه

79

توت آمریکایی

52

بید مجنون

25بلوط

53

سنجد

26گوجه گل

54

زیتون

27

درختان مثمر


درخت آلو
13
درخت سیب
7
ازگیل ژاپنی
1
درخت انجیر
14
درخت بادام
8
گردو
2
لیمو ترش
15
درخت زردآلو
9
نارنگی
3
لیمو شیرین
16
درخت هلو
10
درخت به
4
گیلاس
17
درخت انار
11
خرمالو
5
آلبالو
18
درخت گلابی
12
پرتقال
6

گلهای آپارتمانی (8)
سبزی کاری (8)-نهالستان زردادی-هیدروپونیک-سوپرجاذب کشاورزی-استاکوزورب-هیدروژل کشاورزی کود بیولوژیک-کودهای شیمیایی-کودهای ازتی، فسفری و پتاسیمی-کود نیترات آمونیوم-کود اوره-کود نیترات آمونیوم-کود مایع فلووال میکس -کود مایع فلووال اس آهن،روی،منگنز-کود مایع فلووال آهن-کود مایع فلووال روی-کود مایع فلووال منگنز-کود مایع فلووال نیترات کلسیم• STOCKHAUSEN • Gefنكversuchen • Aquasorb کیفی محصول - افزایش تاثیر کودها و آفت ‌کشها - جذب حداقل رطوبت موجود درخاک - تحریک ریشه‌زایی در درختان - افزایش قوه نامیه بذر - کاهش شیب افت رطوبت خاک-رضازردادی -نهالستان زردادی-مقالات کشاورزی-نهالستان زردادی-سوپرجاذب-ضد یخ گیاهان مجموعه تولید و پرورش نهال زردادی مقالات کشاورزی-نهالستان زردادی-سوپرجاذب-ضد یخ گیاهان مجموعه تولید و نهال زردادی-شرکت‌های عمده و مطرح تولیده کننده کود و سموم نظیر مانورت اسپانیا (MANVERT)، روزیر بلژیک (ROSIER)، ممون هلند (MEMON)، چیفو ایتالیا (CIFO)، ماسو اسپانیا (MASSO)، نوردوکس نرورژ (NORDOX) و در مورد بذر نمایندگی و عرضه محصولات شرکت کرون آمریکا (CROWN SEED)، سبکو هلند (CEBECO SEEDS)، دورسینگ آمریکا، GAUTIER ، MIRAGE ، SEEDCOR ، SEMITALIA و INNOSEEDS- نگهداری بذر • نهالستان • آماده کردن خاک برای کاشت • چگونه پرورش Superabsorbent • سوپر جاذبها • هیدروژل-سوپرجاذب آب-خاک ژله ای-سوپرجاذب کشاورزی-استاکوزورب-هیدروژل کشاورزی • جاذب الرطوبه ها در كشاورزیSTOCKOSORB افزایش قابل توجه کمی و نهال بکاریم • اصول تربیت و هرس گیاهان باغبانی • گلابی • سیب • تراکم بذر • ز ماگنولیای بنفش ( Magnolia Soulunyiana کاج سیاه زراعت عمومی Agronomy-عکس های از مزرعه غلات سردسیری غلات نیمه گرم • اصلاح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی • باغچه‌آرایی (بخش سوم): نحوه تولید نهالهای میوه در نهالستان فروشندگان نهالهای زینتی نهال کودهای آلی تکمیلی بسترهای کشت گیاهی باغ - باغبان-del Terracottem • Composición del Terracottem • TerraCottem - باغبانی - باغی - درخت - درختان - زمین دستگاه - ماشین آلات کشاورزی فروش TerraCottem • Stockosorb • سوپرجاذب کشاورزی • هیدروژل-سوپرجاذب آب-خاک del Terracottem • Composición del Terracottem • TerraCottem • TerraCottem • Stockosorb • سوپرجاذب کشاورزی • هیدروژل-سوپرجاذب آب-خاک ژله ای-سوپرجاذب کشاورزی-استاکوزورب-هیدروژل کشاورزی • STOCKHAUSEN • Gefäßversuchen • Aquasorb Superabsorbent • سوپر جاذبها • هیدروژل-سوپرجاذب آب-خاک ژله ای-سوپرجاذب کشاورزی-استاکوزورب-هیدروژل کشاورزی • جاذب الرطوبه ها در كشاورزیSTOCKOSORB افزایش قابل توجه کمی و کیفی محصول - افزایش تاثیر کودها و آفت ‌کشها - جذب حداقل رطوبت موجود درخاک - تحریک ریشه‌زایی در درختان - افزایش قوه نامیه بذر - کاهش شیب افت رطوبت خاک-نهالهای استاندارد با بالاترین كیفیت  از ارقام جدید و اصلاح شده تجاری ، عاری از هرگونه آفات و بیماری و سازگار به مناطق مختلف آب و هوایی كشور زیر نظر  كارشناسان و محققین مجرب باغبانی در داخل كشور تولید شده است . كه تمامی نهالهای تولیدی دارای شناسه (مشخصات نهال : از قبیل نام پایه ، رقم ، نام تولید کننده ،شماره لیبل و سال تولید در آنها درج و به هر اصله نهال الصاق گردیده و در واقع ضمانتنامه ای میباشد که از طرف تولید کننده ارائه می شود ) از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و گواهی سلامت از سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی میباشد .
فضای سبز (1)
گل کاری فضای کارخانه (2)
احداث باغچه (1)
بذر نهال (2)
تکثیر درختان (2)
ضد یخ گیاهان (2)
گلخانه (1)
اصول هرس و تزیین (0)
کود و سم کشاورزی (0)
کشت خزانه (2)
پیوند زنی (2)
گل وگیاه (1)
نهال تزئینی (2)
نهال پیوندی (1)
سیب
 
                              لیست نهال های تولیدی
نهالهای مثمر       نهالهای غیر  مثمر      
گیلاس تك دانه مشهدی     فندق                         چنار           تبریزی
آلبالو مجارستانی     انجیر زرد     اقاقیاپیوندی      بید مجنون
به اصفهان     انجیر گلابی     اقاقیا گل      بید فر
خرمالو     انگور كندری     اقاقیا نرك      بید زرد
آلو قطره طلا     انگور بیدانه قرمز     ترون      پالم
آلو شابرون اختری پیش رس     انگور بیدانه زرد     توت كاكوزا     اكالیپتوس
آلو شابرون كالیفرنیا دیررس     انگور یاقوتی     رز هلندی     زبان گنجشك
آلو سانترازا     هلو آلبرتا دیر رس     رز ایرانی     نارون
گوجه سبز برغانی     هلو آلبرتا پیش رس     كاج سترون     شمشاد نعنایی
گوجه قرمز     هلو انجیری     كاج لاوفسون     پیر كانتا
سیب گلاب كهنز     هلو ولد آبادی     شمشاد طلایی     كاج نقره ای
سیب لبنانی قرمز     شبرنگ مغان     شمشاد سبز     كاج سوزنی تهران
سیب لبنانی زرد     شبرنگ شمس     سپیدار كبوده     زرشك
سیب گالا فرانسوی     شبرنگ رفعتی     عرعر     توت نرك
سیب گران اسمیت سبز فرانسوی     شلیل سفید            
شاه توت     زرد آلو نخجوان            
توت هرات     زردآلو پیش رس نوری            
پسته     زردآلو شاهرودی            
گلابی بیروتی     زیتون            
بادام دیر گل فرانسوی     انار ساوه            
گردو ضیا آبالدی     ازگیل            
گردو غده ای خارجی     سنجد         
لیست نهال های نهالستان به شرح زیراست:
فلوس
فیکوس درختی
بنجامین بلک
ختمی چینی چوب سیاه و سفید و زنگوله ای
خرزهره 3 رنگ
شاه پسند سه رنگ/تک رنگ
پاآنسنیا گلدار
جمبو
اکاسیا برگ بیدی
یاس زرد
یاس امین الدوله
ابریشم/برهان
توکما گل زرد
نخل فنیکس زینتی
پالم
شاه توت سیاه و سفید
انار
انجیر خوراکی
شمشاد اهوازی
شمشاد مکزیکی
شمشاد استرالیایی
مورد ایرانی
کانوکارپوس
کانوکارپوس
نارنج
لیموترش دزفولی معطر
شمشاد دکلانتوس
گل زر نابلوس
زردآلو پیوندی
آلو پیوندی
کنار
کهور
اکالیپتوس
دارایی
ازگیل
ارغوان گل بنفش
گل رز محمدی و مهندسی
تیویتیا
نیلوفر درختی
شیشه شور
انجیر بنگال
انجیر معابد
سه پستان
شب بو
گز
انگور
رزماری
مرجان
گل کاغذی
گل کاغذی
بنوگرمسیری
ششم
بنت قنسول
کاکتوس25نمونه
زیتون گرمسیری وشمالی
اگاو سبز
الوئه ورا
ابریشم مصری
یوکاوحشی
سیکاس
سرونازشیراز
برهان گلی
ترونا
توری
گل محمدی بدون تیغ و مینیاتور
شیشه شور
ختمی چینی
شاه پسند
دللانتوس
ارغوان
بنجامین
فیکوس
شب بو
کانوکارپوس
ختمی
شیشه شور
ابریشم
فیکوس درختی
بنجامین
رزماری
اسطوخودوس
به لیمو verven
آویشن Thymus vulgaris
تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390 | 05:06 ق.ظ | نویسنده : مدیر سایت | نظرات