تبلیغات
نهال مشهد

فروشگاه انلاین درخت میوه-نهالستان مشهد - نهال فروشی در مشهد

-نهالستان مشهد#نهال فروشی#تولید نهال#ضد یخ گیاهان# مقاوم ساز طبیعی گیاهان#مجموعه کشاورزی دشت کلات-کود های مایع-سوپرجاذب091591574

-نهالستان مشهد#نهال فروشی#تولید نهال#ضد یخ گیاهان# مقاوم ساز طبیعی گیاهان#مجموعه کشاورزی دشت کلات-کود های مایع-سوپرجاذب091591574

فروشگاه انلاین درخت میوه-نهالستان مشهد - نهال فروشی در مشهد -نهالستان مشهد#نهال فروشی#تولید نهال#ضد یخ گیاهان# مقاوم ساز طبیعی گیاهان#مجموعه کشاورزی دشت کلات-کود های مایع-سوپرجاذب091591574
رنام محصول نام رقم نام پایه سن نهال پیوندی زمان رسیدن محصول سیب گلدن و بذری MM106 –EM9 -EM26 سیب رد و بذری MM106 –EM9 -EM26 2 سیب گالا و بذری MM106 –EM9 -EM26 2 اوایل شهریور 4 سیب گلاب كهنز و بذری MM106 –EM9 -EM26 2 اوایل تیر 5 سیب گرانی اسمیت و بذری MM106 –EM9 -EM26 2 اواخر مهر 5 گلابی بیروتی گلابی بذری 2 اوایل مرداد 6 البالو سیگانی مهلب 2 اوایل تیر 7 آلبالو بوترمو مهلب 2 اواسط تیر 8 گیلاس سیاه مهلب 2 اواخرتیر 9 گیلاس صورتی مهلب 2 اواخرتیر 10 آلو شابلون معمولی و آمریکایی میروبالان ب 2 اواسط مرداد 11 آلو قطره طلا میروبالان ب 2 اواسط مرداد 12 گوجه گوجه سبز میروبالان ب 2 اوایل تیر 13 زرد آلو شاهرودی زردآلو تلخه 2 اواسط تیر 14 زرد آلو رجبعلی زردآلو تلخه 2 اوایل تیر 15 زرد آلو مهدی خانی زردآلو تلخه 2 اواسط تیر 16 هلو جی اچ شفتالو 2 اواخر مرداد 17 هلو آلبرتا شفتالو 2 اواخر مرداد 18 هلو حاج كاظمی شفتالو 2 اوایل مرداد 19 هلو فرانسه پیش شفتالو 2 اوایل تیر 20 هلو انجیری شفتالو 2 اواسط مرداد 20 شلیل سانکینگ شفتالو 2 اوایل مرداد 21 شلیل کیوتا شفتالو 2 اوایل مرداد 22 شلیل رفعتی شفتالو 2 اوایل مرداد 23 شلیل شمس شفتالو 2 اواسط مرداد 24 بادام دیر گل فرانسه 12و 15و17و21 بادام تلخه 2 اواسط شهریور 25 به اصهان به بذری 2 اواخر مهر 26 انگور یاقوتی وبیدانه قلمه 2 خرداد -مرداد 27 گردو ژنوتیپ كرج وضیاء آباد بذری 2 اواسط شهریور 28 خرمالو ایرانی خرمندی 2 اوایل آبان، انواع هلو : 1- هلو انجیری 2 - هلو آلبرتا پیش رس 3 - هلو آلبرتا دیر رس 4 - هلو حاج کاظمی 5 - هلو ولد آبادی 6- هلو زعفرانی 7 - هلو فرانسه پیش رس انواع شلیل : 1 -شلیل انجیری 2 - شلیل مغان 3 - شلیل شس 4 - شلیل رفعتی 5 - شلیل سینه انواع سیب : 1 - سیب گلاب 2 - سیب لبنانی زرد 3 - سیب لبنانی قرمز 4 - سیب شمی آباد انواع گلابی : 1 - گلابی دوشیزه 2 - گلابی بیروتی 3 - گلابی شامیوه 4 - گلابی نطنزی انواع زردآلو : 1 - زردآلو بادامی 2 - زردآلو قیفی 3 - زردآلو درشتی 4 - زردآلو نخجوان 5 -زردآلو شکر پاره انواع آلبالو : 1 - آلبالو مجاری پیش رس 2 - البالو مجاری دیر رس 3 - آلبالو محلی انواع گردو : 1 - گردو اسرائیلی 2 - گردو محلی تویسرکان 3 - گردو ضیاء آباد قزوین و برخی محصولات دیگر : 1 - گیلاس تکدانه مشهد 2 - انواع انگور 3 - پسته 4 - فندق 5 - ازگیل 6 - به اصفهان 7 - انجیر 8- انجیر گلابی، انواع بید مجنون : 1- بید آرژانتینی 2 - بید فر 3 - بید فر سبز 4- بید مجنون سبز انواع نارون : 1 - نارون مجنون 2 - نارون چتری 3 - نارون ترک انواع توت : 1- توت کاکوزا 2 - توت سفید 3 - توت هرات 4 - شاتوت 5 - توت مجنون 6 - توت ترک 7 - توت پاکستانی انواع صنوبر : 1 - صنوبر ایتالیایی 2 - صنوبر تبریزی 3 - صنوبر ترک 4 - صنوبر معمولی انواع افرا : 1- افرا پیوندی 2 - ارغوان 3 - افرا مینیاتوری 4 - افرا سلطنتی، انواع گلهای موجود : 1 - اقاقیا چتری 2 - عر عر 3 - گل رز 4 - انواع گل رز پیوندی ( بی نظیر ترین گلهای رز پیوندی و قلمه در 15 رنگ ) 5 - انواع زرشک 6 - ساناز 7 - رز مینیاتور 8 -ترون سبز 9 - ترون طلایی 10 - انواع سرو کاج 11 - خمره ای 12 - لاوسون 13 - کامین پاریس 14 - ژونی پرس 15 - سد روس 16 - تویا آمریکایی 17 - نوئل 18 - انواع پیچ امین الدوله 19 - پیچ اناری 20 - پیچ گلیین 21 - گل رز رونده 22 - و انواع گلهای فصلی،

بید سرخ

56

نخل معمولی

29

وزک

2

بید فری طلایی

57

سرو لاوسون

30

کاج  تهران

3

نارون مجنون

58

کاج کاشفی

31

سرو ناز

4

کاج سیاه

59

توت سفید

32

سرو نقره ای

5

درخت نوئل

60

توت مجنون

33

افرای سیاه

6

نوئل آبی

61

کنار

34

افرای شبه چناری

7

سدر اطلس

62

ماگنولیای سفید

35

عرعر

8

میموزا

63

سه رنگ

36

اقاقیا معمولی

9

سکویا

64

ابریشم ایرانی

37

چنار

10

درخت پر

65

شوره گز

38

اکالیپتوس

11

خرنوب

66

اقاقیا چتری

39

نارنج

12

خطمی گل سرخی

67

سپیدار

40

نخل زینتی

13

خنجک

68

افرای سرخ

41

نخل بادبزنی

14

ژینگو

69

شاه بلوط هندی

42

سرو کوهی

15

لپری

70

شاه بلوط

43

زبان گنجشک

16

درخت پروانه

71

زالزالک

44

زیتون تلخ

17

ماگنولیا بنفش

72

سرخ ولیک

45

جوالدوز

18

نراد

73

اکالیپتوس

46

داغداغان

19

نارنج سه برگ

74

زبان گنجشک گل

47

سدر لبنان

20

خطمی چینی

75

لیلکی سه خار

48

سدر سلیمان

21

سرخدار

76

لیلکی بدون خار

49

سیاه بید

22

افرای ابلق

77

درخت باران طلایی

50

تویا غربی

23

زبان گنجشک مجنون

78

درخت لاله

51

آکاسیای برگ بیدی

24

توت سیاه

79

توت آمریکایی

52

بید مجنون

25بلوط

53

سنجد

26گوجه گل

54

زیتون

27

درختان مثمر


درخت آلو
13
درخت سیب
7
ازگیل ژاپنی
1
درخت انجیر
14
درخت بادام
8
گردو
2
لیمو ترش
15
درخت زردآلو
9
نارنگی
3
لیمو شیرین
16
درخت هلو
10
درخت به
4
گیلاس
17
درخت انار
11
خرمالو
5
آلبالو
18
درخت گلابی
12
پرتقال
6

گلهای آپارتمانی (8)
سبزی کاری (8)-نهالستان زردادی-هیدروپونیک-سوپرجاذب کشاورزی-استاکوزورب-هیدروژل کشاورزی کود بیولوژیک-کودهای شیمیایی-کودهای ازتی، فسفری و پتاسیمی-کود نیترات آمونیوم-کود اوره-کود نیترات آمونیوم-کود مایع فلووال میکس -کود مایع فلووال اس آهن،روی،منگنز-کود مایع فلووال آهن-کود مایع فلووال روی-کود مایع فلووال منگنز-کود مایع فلووال نیترات کلسیم• STOCKHAUSEN • Gefنكversuchen • Aquasorb کیفی محصول - افزایش تاثیر کودها و آفت ‌کشها - جذب حداقل رطوبت موجود درخاک - تحریک ریشه‌زایی در درختان - افزایش قوه نامیه بذر - کاهش شیب افت رطوبت خاک-رضازردادی -نهالستان زردادی-مقالات کشاورزی-نهالستان زردادی-سوپرجاذب-ضد یخ گیاهان مجموعه تولید و پرورش نهال زردادی مقالات کشاورزی-نهالستان زردادی-سوپرجاذب-ضد یخ گیاهان مجموعه تولید و نهال زردادی-شرکت‌های عمده و مطرح تولیده کننده کود و سموم نظیر مانورت اسپانیا (MANVERT)، روزیر بلژیک (ROSIER)، ممون هلند (MEMON)، چیفو ایتالیا (CIFO)، ماسو اسپانیا (MASSO)، نوردوکس نرورژ (NORDOX) و در مورد بذر نمایندگی و عرضه محصولات شرکت کرون آمریکا (CROWN SEED)، سبکو هلند (CEBECO SEEDS)، دورسینگ آمریکا، GAUTIER ، MIRAGE ، SEEDCOR ، SEMITALIA و INNOSEEDS- نگهداری بذر • نهالستان • آماده کردن خاک برای کاشت • چگونه پرورش Superabsorbent • سوپر جاذبها • هیدروژل-سوپرجاذب آب-خاک ژله ای-سوپرجاذب کشاورزی-استاکوزورب-هیدروژل کشاورزی • جاذب الرطوبه ها در كشاورزیSTOCKOSORB افزایش قابل توجه کمی و نهال بکاریم • اصول تربیت و هرس گیاهان باغبانی • گلابی • سیب • تراکم بذر • ز ماگنولیای بنفش ( Magnolia Soulunyiana کاج سیاه زراعت عمومی Agronomy-عکس های از مزرعه غلات سردسیری غلات نیمه گرم • اصلاح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی • باغچه‌آرایی (بخش سوم): نحوه تولید نهالهای میوه در نهالستان فروشندگان نهالهای زینتی نهال کودهای آلی تکمیلی بسترهای کشت گیاهی باغ - باغبان-del Terracottem • Composición del Terracottem • TerraCottem - باغبانی - باغی - درخت - درختان - زمین دستگاه - ماشین آلات کشاورزی فروش TerraCottem • Stockosorb • سوپرجاذب کشاورزی • هیدروژل-سوپرجاذب آب-خاک del Terracottem • Composición del Terracottem • TerraCottem • TerraCottem • Stockosorb • سوپرجاذب کشاورزی • هیدروژل-سوپرجاذب آب-خاک ژله ای-سوپرجاذب کشاورزی-استاکوزورب-هیدروژل کشاورزی • STOCKHAUSEN • Gefäßversuchen • Aquasorb Superabsorbent • سوپر جاذبها • هیدروژل-سوپرجاذب آب-خاک ژله ای-سوپرجاذب کشاورزی-استاکوزورب-هیدروژل کشاورزی • جاذب الرطوبه ها در كشاورزیSTOCKOSORB افزایش قابل توجه کمی و کیفی محصول - افزایش تاثیر کودها و آفت ‌کشها - جذب حداقل رطوبت موجود درخاک - تحریک ریشه‌زایی در درختان - افزایش قوه نامیه بذر - کاهش شیب افت رطوبت خاک-نهالهای استاندارد با بالاترین كیفیت  از ارقام جدید و اصلاح شده تجاری ، عاری از هرگونه آفات و بیماری و سازگار به مناطق مختلف آب و هوایی كشور زیر نظر  كارشناسان و محققین مجرب باغبانی در داخل كشور تولید شده است . كه تمامی نهالهای تولیدی دارای شناسه (مشخصات نهال : از قبیل نام پایه ، رقم ، نام تولید کننده ،شماره لیبل و سال تولید در آنها درج و به هر اصله نهال الصاق گردیده و در واقع ضمانتنامه ای میباشد که از طرف تولید کننده ارائه می شود ) از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و گواهی سلامت از سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی میباشد .
فضای سبز (1)
گل کاری فضای کارخانه (2)
احداث باغچه (1)
بذر نهال (2)
تکثیر درختان (2)
ضد یخ گیاهان (2)
گلخانه (1)
اصول هرس و تزیین (0)
کود و سم کشاورزی (0)
کشت خزانه (2)
پیوند زنی (2)
گل وگیاه (1)
نهال تزئینی (2)
نهال پیوندی (1)
سیب
 
                              لیست نهال های تولیدی
نهالهای مثمر       نهالهای غیر  مثمر      
گیلاس تك دانه مشهدی     فندق                         چنار           تبریزی
آلبالو مجارستانی     انجیر زرد     اقاقیاپیوندی      بید مجنون
به اصفهان     انجیر گلابی     اقاقیا گل      بید فر
خرمالو     انگور كندری     اقاقیا نرك      بید زرد
آلو قطره طلا     انگور بیدانه قرمز     ترون      پالم
آلو شابرون اختری پیش رس     انگور بیدانه زرد     توت كاكوزا     اكالیپتوس
آلو شابرون كالیفرنیا دیررس     انگور یاقوتی     رز هلندی     زبان گنجشك
آلو سانترازا     هلو آلبرتا دیر رس     رز ایرانی     نارون
گوجه سبز برغانی     هلو آلبرتا پیش رس     كاج سترون     شمشاد نعنایی
گوجه قرمز     هلو انجیری     كاج لاوفسون     پیر كانتا
سیب گلاب كهنز     هلو ولد آبادی     شمشاد طلایی     كاج نقره ای
سیب لبنانی قرمز     شبرنگ مغان     شمشاد سبز     كاج سوزنی تهران
سیب لبنانی زرد     شبرنگ شمس     سپیدار كبوده     زرشك
سیب گالا فرانسوی     شبرنگ رفعتی     عرعر     توت نرك
سیب گران اسمیت سبز فرانسوی     شلیل سفید            
شاه توت     زرد آلو نخجوان            
توت هرات     زردآلو پیش رس نوری            
پسته     زردآلو شاهرودی            
گلابی بیروتی     زیتون            
بادام دیر گل فرانسوی     انار ساوه            
گردو ضیا آبالدی     ازگیل            
گردو غده ای خارجی     سنجد         
لیست نهال های نهالستان به شرح زیراست:
فلوس
فیکوس درختی
بنجامین بلک
ختمی چینی چوب سیاه و سفید و زنگوله ای
خرزهره 3 رنگ
شاه پسند سه رنگ/تک رنگ
پاآنسنیا گلدار
جمبو
اکاسیا برگ بیدی
یاس زرد
یاس امین الدوله
ابریشم/برهان
توکما گل زرد
نخل فنیکس زینتی
پالم
شاه توت سیاه و سفید
انار
انجیر خوراکی
شمشاد اهوازی
شمشاد مکزیکی
شمشاد استرالیایی
مورد ایرانی
کانوکارپوس
کانوکارپوس
نارنج
لیموترش دزفولی معطر
شمشاد دکلانتوس
گل زر نابلوس
زردآلو پیوندی
آلو پیوندی
کنار
کهور
اکالیپتوس
دارایی
ازگیل
ارغوان گل بنفش
گل رز محمدی و مهندسی
تیویتیا
نیلوفر درختی
شیشه شور
انجیر بنگال
انجیر معابد
سه پستان
شب بو
گز
انگور
رزماری
مرجان
گل کاغذی
گل کاغذی
بنوگرمسیری
ششم
بنت قنسول
کاکتوس25نمونه
زیتون گرمسیری وشمالی
اگاو سبز
الوئه ورا
ابریشم مصری
یوکاوحشی
سیکاس
سرونازشیراز
برهان گلی
ترونا
توری
گل محمدی بدون تیغ و مینیاتور
شیشه شور
ختمی چینی
شاه پسند
دللانتوس
ارغوان
بنجامین
فیکوس
شب بو
کانوکارپوس
ختمی
شیشه شور
ابریشم
فیکوس درختی
بنجامین
رزماری
اسطوخودوس
به لیمو verven
آویشن Thymus vulgaris
تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390 | 08:37 ق.ظ | نویسنده : مدیر سایت | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.